Monitoring

School naam

Adres
Postcode Gemeente

 

Om de resultaten te meten en te monitoren reiken SVS/Bloso een online-tool: "MIJN MONITORING". Op elk moment van het schooljaar kunnen de verbeteringen en progressies in kaart gebracht worden van de prioritaire werkpunten die de school heeft aangebracht in de "Checklist".

Lees meer...

 
  • 1. Plan= Planning/Voorbereiding
  • 2. Do= Uitvoering
  • 3. Check= Afronding/Evaluatie
  • 4. Act= Voortzetting/Borging

Beleid

 

Is er op school een (uitgeschreven) visie rond het bewegings- en sportbeleid?

Kleuter

Is er op de kleuterschool een (uitgeschreven) visie rond het bewegingsbeleid?

Is op school het bewegings- en sportbeleid uitgewerkt en ingebed in het breder schoolwerkplan?

Kleuter

Is er op de kleuterschool een bewegingsbeleid uitgewerkt en ingebed in het breder schoolwerkplan?

Is er op school een werkgroep beweging en sport waarvan o.m. de directie, leraars, leraar(-s) L.O.,... deel uit maken?

Kleuter

Is er op de kleuterschool een werkgroep beweging waarvan o.m. de directie, leraars, leraar(s) Bewegingsopvoeding deel uit maken?

Zijn de afspraken en procedures met betrekking tot beweging en sport op school opgenomen in de leefregels?

Kleuter

Zijn er afspraken en procedures met betrekking tot beweging op de kleuterschool opgenomen in de leefregels?

Wordt er in de school duidelijk gecommuniceerd over de schoolsportwerking (o.a. over de activiteiten, regels en afspraken, gebruik van de infrastructuur,...) naar alle leerlingen, leerkrachten en ouders?

Kleuter

Wordt er in de kleuterschool duidelijk gecommuniceerd over de speel- en beweegmogelijkheden naar de kleuters,  leerkrachten en ouders?

Hebben leerlingen en ouders op school inspraak via gepaste kanalen en tijdstippen in het bewegings- en sportbeleid?

Kleuter

Hebben ouders inspraak via gepaste kanalen en tijdstippen in het bewegingsbeleid en wordt er naar de mening van de kleuters gevraagd over beweging en over de activiteiten (en worden ze gestimuleerd om hun mening te geven) ?

Is er voldoende infrastructuur voor beweging- en sportactiviteiten (speelplaats, sportterreinen indoor en outdoor, fietsenstalling,...) op school aanwezig?

Kleuter

Is er voldoende infrastructuur voor bewegingsmogelijkheden (ruimte in de klassen, speelplaats, ruimte indoor en outdoor, groene ruimte,  fietsenstalling,...) op de kleuterschool aanwezig?

Wordt de aanwezige infrastructuur optimaal aangewend voor het creëren van een bewegings- en sportstimulerend schoolklimaat voor alle leerlingen (bv. aanbod voor, tijdens, tussen na de lessen,...)?

Kleuter

Wordt de aanwezige infrastructuur optimaal aangewend voor het creëren van een bewegingsstimulerend schoolklimaat voor alle kleuters (bv. aanbod voor, tijdens, tussen, na de lessen...)?

Heeft de school contacten met partners: pedagogische begeleidingsdienst, SVS, Bloso, de gemeentelijke sportdienst, sportfederaties, clubs,…  (en hun aanbod) die het  bewegings- en sportbeleid kunnen ondersteunen?

Kleuter

Heeft de kleuterschool contacten met partners: pedagogische begeleidingsdienst, SVS, Bloso, gemeentelijke sportdienst,… (en hun aanbod) die het bewegingsbeleid kunnen ondersteunen?

Wordt op school in het bewegings- en sportbeleid rekening gehouden met de aanwezigheid van kansengroepen en leerlingen met bijzondere behoeftes (bv. in de keuze van de activiteiten, de keuze van het spel- en sportmateriaal,...)?

Kleuter

Wordt op de kleuterschool in het bewegingsbeleid rekening gehouden met de aanwezigheid van kansengroepen en kleuters met bijzondere behoeftes (bv. in de keuze van de spelvormen, de keuze van het spelmateriaal,…)?

Bevordert de school de deskundigheid van het schoolteam m.b.t. beweging en sport?

Kleuter

Bevordert de kleuterschool de deskundigheid van het schoolteam m.b.t. beweging?

Aanbod

VOOR de lessen

Is er in het bewegings- en sportbeleid aandacht voor verkeer en mobiliteit om de actieve verplaatsing te bevorderen?

Kleuter

Is er in het bewegingsbeleid van de kleuterschool aandacht voor verkeer en mobiliteit om de actieve verplaatsing te bevorderen?

Organiseert de school praktische en ervaringsgerichte verkeers- en mobiliteitseducatie in functie van het bevorderen van de actieve verplaatsing?

Kleuter

Organiseert de kleuterschool praktische en ervaringsgerichte verkeers- en mobiliteitseducatie in functie vann het bevorderen van de actieve verplaatsing?

Besteedt de school aandacht aan een verkeersveilige schoolomgeving en een veilige woon-schoolroute?

Kleuter

Besteedt de keuterschool aandacht aan een verkeersveilige schoolomgeving en een veilige woon-schoolroute?

Communiceert de school via verschillende kanalen leerlingen en ouders over de mogelijkheden van de actieve verplaatsing?

Kleuter

Communiceert de kleuterschool via verschillende kanalen naar ouders over de mogelijkheden van de actieve verplaatsing?

TIJDENS de lessen

Komt beweging en sport als gezondheidsthema en/of als vorm van bewegend leren aan bod in de lessen (de les L.O. buiten beschouwing gelaten)?

Kleuter

Komt beweging als gezondheidsthema en/of als vorm van bewegend leren aan bod in de lessen (de les B.O. buiten beschouwing gelaten)?

Worden er VAKoverschrijdende activiteiten georganiseerd rond beweging en sport? Is er integratie van het thema beweging en sport in andere leergebieden/vakken?

Kleuter

Worden kleuters (zeker ook de kleuters die veel zitten) gemotiveerd tot meer actieve werkvormen of staande werkvormen?

Worden er KLASoverstijgende activiteiten rond beweging en sport georganiseerd, andere dan de jaarlijkse schoolsportdag?

Kleuter

Worden er in de kleuterschool KLASoverstijgende activiteiten rond beweging georgansieerd? Bv. themaweken, projecten,…

Wordt er tijdens de lessen aandacht besteed aan het creëren van extra bewegings- en sportmomenten?

Kleuter

Wordt er in de kleuterschool aandacht besteed aan het (zo maximaal mogelijk) integreren van spel en beweging in de klaspraktijk?

Neemt de school deel aan het aanbod van Stichting Vlaamse Schoolsport/Bloso tijdens de lessen?

Kleuter

Neemt de kleuterschool deel aan het aanbod tijdens de lessen van de Stcihting Vlaamse Schoolport/Bloso?

TUSSEN de lessen

Bieden de speeltijden/pauzes voldoende tijd en ruimte om te bewegen en te sporten?

Kleuter

Bieden de speeltijden voldoende tijd en ruimte om te bewegen?

Daagt de inrichting van de speelplaats en de open ruimtes uit tot bewegen en sporten?

Kleuter

Stimuleert de indeling en de inrichting van de speelplaats tot meer beweging?

Zijn er op school initiatieven om beweging en sport tijdens de vrije momenten te stimuleren?

Kleuter

Zijn er op de kleuterschool initiatieven, materiaal, werkvormen op maat van interesse, leeftijd en ontwikkelingsniveau van de kinderen om beweging tijdens vrije momenten te stmuleren?

Is er tijdens de middagpauze een bewegings- of sportaanbod voor de leerlingen?

Kleuter

Is er tijdens de middagpauze een bewegingsaanbod voor de kleuters?

NA de lessen

Is er op school een aanbod van bewegings- en sportactiviteiten dat na de schooluren georganiseerd wordt?

Kleuter

Organiseert de kleuterschool in de naschoolse opvang een (on)gestructureerd aanbod van beweging? 

Is het naschools bewegings- en sportaanbod gericht op de behoeften van de verschillende doelgroepen?

Kleuter

Biedt de kleuterschool activiteiten en materialen aan op maat van de interesse, de leeftijd en het onwikkelingsniveau van de kinderen?

Werkt de school met verschillende partners /diensten samen om het naschoolse bewegings- en sportaanbod vorm te geven?

Kleuter

Werkt de kleuterschool met partners/diensten samen om van de naschoolse opvang een actieve naschoolse opvang te maken?

Neemt de school deel aan het naschools aanbod van de Stichting Vlaamse Schoolsport/Bloso?

Kleuter

Neemt de kleuterschool deel aan het naschools aanbod van de Stichting Vlaamse Schoolsport/Bloso?

Focus

FIT

Heeft de school een bewegingsstimulerend aanbod zodat alle leerlingen de gezondheids- en fitheidsnorm voor dagelijkse lichaamsbeweging (60 min. bewegen per dag) zo maximaal mogelijk kunnen behalen tijdens de schooldag ?

Kleuter

Heeft de kleuterschool een bewegingstimulerend aanbod zodat de kinderen (van 1,5 tot 6 jaar) spelenderwijs de gezonde beweegnorm van 3 uur per dag zo maximaal mogelijk behalen tijdens de schooldag?

Heeft de school aandacht voor een geïntegreerde aanpak van beweging/sport gekoppeld aan gezonde voeding (gezonde dranken en tussendoortjes, wateraanbod, ...) om kinderen gezonde gewoonten aan te leren en jongeren hun keuzebewustzijn voor een actieve/sportieve levensstijl te stimuleren?

Kleuter

Heeft de kleuterschool aandacht voor een geïntegreerde aanpak van beweging gekoppeld aan gezonde voeding (gezonde dranken en tussendoortjes, wateraanbod,…) om kinderen een gezonde levensstijl aan te leren?

Neemt de school initiatieven om fysiek zwakkere leerlingen te begeleiden naar een fitte en actieve levensstijl (meer bewegen, gezonder eten,..) ?

Kleuter

Neemt de kleuterschool initiatieven (extra zorg of aandacht) om de fysiek zwakkere kleuters te begeleiden naar een fittere en actievere levenstijl? (meer bewegen, gezonder eten,…)?

FAIR

Zijn er op school in het bewegings- en sportbeleid doelstellingen geformuleerd rond de focus 'FAIR'?

Kleuter

Zijn er op de kleuterschool doelstellingen geformuleerd in het bewegingsbeleid rond de focus 'FAIR'?

Worden er op school acties uitgewerkt om aspecten van het thema FAIR: zoals respect, fairplay,... te integreren in het bewegings- en sportaanbod?

Kleuter

Worden er op de kleuterschool acties uitgewerkt om aspecten van het tema FAIR: zoals respect, gelijke kansen, fairplay,...te integreren in het bewegingsaanbod?

Zijn er op school geschikte educatieve materialen om het thema 'FAIR' te ondersteunen?

Kleuter

Zijn er op de kleuterschool geschikte educatieve materialen om het thema FAIR te ondersteunen?

Werken leerkrachten, leerlingen en ouders mee om acties rond het thema 'FAIR' uit te werken?

Kleuter

Werken leerkrachten, kinderen en ouders mee om acties rond het thema 'FAIR' uit te werken?

Zijn er op school contacten met partners en hun aanbod die het thema 'FAIR' kunnen ondersteunen?

Kleuter

Zijn er op de kleuterschool contacten met partners en hun aanbod die het thema 'FAIR' kunnen ondersteunen?

FUN FOR ALL

Benutten we op onze school tijdens de bewegings- en sportmomenten diversiteit als een kans om van elkaars verschillen te leren?

Kleuter

Benutten we op onze kleuterschool tijdens de bewegingsmomenten diversiteit als een kans om van elkaars verschillen te leren?

Zorgt de school ervoor dat alle leerlingen met plezier kunnen meedoen aan het bewegings- en sportaanbod?

Kleuter

Zorgt de kleuterschool ervoor dat alle kinderen met plezier kunnen meedoen aan het bewegingsaanbod?

Zorgen we op school dat alle leerlingen bij de bewegings- en sportmomenten zich goed en veilig voelen (met o.a. maatregelen tegen pestgedrag)?

Kleuter

Zorgen we op de kleuterschool dat alle kinderen bij de spel - en bewegingsmomenten zich goed en veilig voelen?

Worden er op school specifieke acties/instrumenten aangeboden ter bevordering van de participatie van kansengroepen of leerlingen met specifieke behoeften?

Kleuter

Worden er op de kleuterschool specifieke materialen/acties/instrumenten aangeboden ter bevordering van de participatie van kansengroepen of kinderen met speciale of extra zorg?