Checklist

School naam

Adres
Postcode Gemeente

 

De voorbereiding en planning vangt aan met het in kaart brengen van de huidige situatie van de school. Hiervoor wordt een checklist aangereikt, aanvullend aan de instrumenten van de pedagogische begeleiding.
Deze checklist kan elke school digitaal invullen en bijhouden. Hiervoor heb je een login en paswoord nodig dat SVS je heeft toegekend. (Bel het SVS-secretariaat indien dit niet meer gekend is).

Lees meer...

Basisscholen krijgen de mogelijkheid om specifiek voor het kleuteronderwijs de beginsituatie in kaart te brengen en prioritaire werkpunten aan te duiden

Ga naar checklist lager/secundair onderwijs >>
 
  • Helemaal niet
  • Eerder niet
  • Eerder wel
  • Absoluut
  • Weet niet
Beginsituatie Onze prioriteiten

Beleid

         
Kleuter

Is er op de kleuterschool een (uitgeschreven) visie rond het bewegingsbeleid?

Helemaal niet Eerder niet Eerder wel Absoluut Weet niet
prioriteit 2013-2014
prioriteit 2013-2014
Kleuter

Is er op de kleuterschool een bewegingsbeleid uitgewerkt en ingebed in het breder schoolwerkplan?

Helemaal niet Eerder niet Eerder wel Absoluut Weet niet
prioriteit 2013-2014
prioriteit 2013-2014
Kleuter

Is er op de kleuterschool een werkgroep beweging waarvan o.m. de directie, leraars, leraar(s) Bewegingsopvoeding deel uit maken?

Helemaal niet Eerder niet Eerder wel Absoluut Weet niet
prioriteit 2013-2014
prioriteit 2013-2014
Kleuter

Zijn er afspraken en procedures met betrekking tot beweging op de kleuterschool opgenomen in de leefregels?

Helemaal niet Eerder niet Eerder wel Absoluut Weet niet
prioriteit 2013-2014
prioriteit 2013-2014
Kleuter

Wordt er in de kleuterschool duidelijk gecommuniceerd over de speel- en beweegmogelijkheden naar de kleuters,  leerkrachten en ouders?

Helemaal niet Eerder niet Eerder wel Absoluut Weet niet
prioriteit 2013-2014
prioriteit 2013-2014
Kleuter

Hebben ouders inspraak via gepaste kanalen en tijdstippen in het bewegingsbeleid en wordt er naar de mening van de kleuters gevraagd over beweging en over de activiteiten (en worden ze gestimuleerd om hun mening te geven) ?

Helemaal niet Eerder niet Eerder wel Absoluut Weet niet
prioriteit 2013-2014
prioriteit 2013-2014
Kleuter

Is er voldoende infrastructuur voor bewegingsmogelijkheden (ruimte in de klassen, speelplaats, ruimte indoor en outdoor, groene ruimte,  fietsenstalling,...) op de kleuterschool aanwezig?

Helemaal niet Eerder niet Eerder wel Absoluut Weet niet
prioriteit 2013-2014
prioriteit 2013-2014
Kleuter

Wordt de aanwezige infrastructuur optimaal aangewend voor het creëren van een bewegingsstimulerend schoolklimaat voor alle kleuters (bv. aanbod voor, tijdens, tussen, na de lessen...)?

Helemaal niet Eerder niet Eerder wel Absoluut Weet niet
prioriteit 2013-2014
prioriteit 2013-2014
Kleuter

Heeft de kleuterschool contacten met partners: pedagogische begeleidingsdienst, SVS, Bloso, gemeentelijke sportdienst,… (en hun aanbod) die het bewegingsbeleid kunnen ondersteunen?

Helemaal niet Eerder niet Eerder wel Absoluut Weet niet
prioriteit 2013-2014
prioriteit 2013-2014
Kleuter

Wordt op de kleuterschool in het bewegingsbeleid rekening gehouden met de aanwezigheid van kansengroepen en kleuters met bijzondere behoeftes (bv. in de keuze van de spelvormen, de keuze van het spelmateriaal,…)?

Helemaal niet Eerder niet Eerder wel Absoluut Weet niet
prioriteit 2013-2014
prioriteit 2013-2014
Kleuter

Bevordert de kleuterschool de deskundigheid van het schoolteam m.b.t. beweging?

Helemaal niet Eerder niet Eerder wel Absoluut Weet niet
prioriteit 2013-2014
prioriteit 2013-2014

Aanbod

VOOR de lessen

         
Kleuter

Is er in het bewegingsbeleid van de kleuterschool aandacht voor verkeer en mobiliteit om de actieve verplaatsing te bevorderen?

Helemaal niet Eerder niet Eerder wel Absoluut Weet niet
prioriteit 2013-2014
prioriteit 2013-2014
Kleuter

Organiseert de kleuterschool praktische en ervaringsgerichte verkeers- en mobiliteitseducatie in functie vann het bevorderen van de actieve verplaatsing?

Helemaal niet Eerder niet Eerder wel Absoluut Weet niet
prioriteit 2013-2014
prioriteit 2013-2014
Kleuter

Besteedt de keuterschool aandacht aan een verkeersveilige schoolomgeving en een veilige woon-schoolroute?

Helemaal niet Eerder niet Eerder wel Absoluut Weet niet
prioriteit 2013-2014
prioriteit 2013-2014
Kleuter

Communiceert de kleuterschool via verschillende kanalen naar ouders over de mogelijkheden van de actieve verplaatsing?

Helemaal niet Eerder niet Eerder wel Absoluut Weet niet
prioriteit 2013-2014
prioriteit 2013-2014

TIJDENS de lessen

         
Kleuter

Komt beweging als gezondheidsthema en/of als vorm van bewegend leren aan bod in de lessen (de les B.O. buiten beschouwing gelaten)?

Helemaal niet Eerder niet Eerder wel Absoluut Weet niet
prioriteit 2013-2014
prioriteit 2013-2014
Kleuter

Worden kleuters (zeker ook de kleuters die veel zitten) gemotiveerd tot meer actieve werkvormen of staande werkvormen?

Helemaal niet Eerder niet Eerder wel Absoluut Weet niet
prioriteit 2013-2014
prioriteit 2013-2014
Kleuter

Worden er in de kleuterschool KLASoverstijgende activiteiten rond beweging georgansieerd? Bv. themaweken, projecten,…

Helemaal niet Eerder niet Eerder wel Absoluut Weet niet
prioriteit 2013-2014
prioriteit 2013-2014
Kleuter

Wordt er in de kleuterschool aandacht besteed aan het (zo maximaal mogelijk) integreren van spel en beweging in de klaspraktijk?

Helemaal niet Eerder niet Eerder wel Absoluut Weet niet
prioriteit 2013-2014
prioriteit 2013-2014
Kleuter

Neemt de kleuterschool deel aan het aanbod tijdens de lessen van de Stcihting Vlaamse Schoolport/Bloso?

Helemaal niet Eerder niet Eerder wel Absoluut Weet niet
prioriteit 2013-2014
prioriteit 2013-2014

TUSSEN de lessen

         
Kleuter

Bieden de speeltijden voldoende tijd en ruimte om te bewegen?

Helemaal niet Eerder niet Eerder wel Absoluut Weet niet
prioriteit 2013-2014
prioriteit 2013-2014
Kleuter

Stimuleert de indeling en de inrichting van de speelplaats tot meer beweging?

Helemaal niet Eerder niet Eerder wel Absoluut Weet niet
prioriteit 2013-2014
prioriteit 2013-2014
Kleuter

Zijn er op de kleuterschool initiatieven, materiaal, werkvormen op maat van interesse, leeftijd en ontwikkelingsniveau van de kinderen om beweging tijdens vrije momenten te stmuleren?

Helemaal niet Eerder niet Eerder wel Absoluut Weet niet
prioriteit 2013-2014
prioriteit 2013-2014
Kleuter

Is er tijdens de middagpauze een bewegingsaanbod voor de kleuters?

Helemaal niet Eerder niet Eerder wel Absoluut Weet niet
prioriteit 2013-2014
prioriteit 2013-2014

NA de lessen

         
Kleuter

Organiseert de kleuterschool in de naschoolse opvang een (on)gestructureerd aanbod van beweging? 

Helemaal niet Eerder niet Eerder wel Absoluut Weet niet
prioriteit 2013-2014
prioriteit 2013-2014
Kleuter

Biedt de kleuterschool activiteiten en materialen aan op maat van de interesse, de leeftijd en het onwikkelingsniveau van de kinderen?

Helemaal niet Eerder niet Eerder wel Absoluut Weet niet
prioriteit 2013-2014
prioriteit 2013-2014
Kleuter

Werkt de kleuterschool met partners/diensten samen om van de naschoolse opvang een actieve naschoolse opvang te maken?

Helemaal niet Eerder niet Eerder wel Absoluut Weet niet
prioriteit 2013-2014
prioriteit 2013-2014
Kleuter

Neemt de kleuterschool deel aan het naschools aanbod van de Stichting Vlaamse Schoolsport/Bloso?

Helemaal niet Eerder niet Eerder wel Absoluut Weet niet
prioriteit 2013-2014
prioriteit 2013-2014

Focus

FIT

         
Kleuter

Heeft de kleuterschool een bewegingstimulerend aanbod zodat de kinderen (van 1,5 tot 6 jaar) spelenderwijs de gezonde beweegnorm van 3 uur per dag zo maximaal mogelijk behalen tijdens de schooldag?

Helemaal niet Eerder niet Eerder wel Absoluut Weet niet
prioriteit 2013-2014
prioriteit 2013-2014
Kleuter

Heeft de kleuterschool aandacht voor een geïntegreerde aanpak van beweging gekoppeld aan gezonde voeding (gezonde dranken en tussendoortjes, wateraanbod,…) om kinderen een gezonde levensstijl aan te leren?

Helemaal niet Eerder niet Eerder wel Absoluut Weet niet
prioriteit 2013-2014
prioriteit 2013-2014
Kleuter

Neemt de kleuterschool initiatieven (extra zorg of aandacht) om de fysiek zwakkere kleuters te begeleiden naar een fittere en actievere levenstijl? (meer bewegen, gezonder eten,…)?

Helemaal niet Eerder niet Eerder wel Absoluut Weet niet
prioriteit 2013-2014
prioriteit 2013-2014

FAIR

         
Kleuter

Zijn er op de kleuterschool doelstellingen geformuleerd in het bewegingsbeleid rond de focus 'FAIR'?

Helemaal niet Eerder niet Eerder wel Absoluut Weet niet
prioriteit 2013-2014
prioriteit 2013-2014
Kleuter

Worden er op de kleuterschool acties uitgewerkt om aspecten van het tema FAIR: zoals respect, gelijke kansen, fairplay,...te integreren in het bewegingsaanbod?

Helemaal niet Eerder niet Eerder wel Absoluut Weet niet
prioriteit 2013-2014
prioriteit 2013-2014
Kleuter

Zijn er op de kleuterschool geschikte educatieve materialen om het thema FAIR te ondersteunen?

Helemaal niet Eerder niet Eerder wel Absoluut Weet niet
prioriteit 2013-2014
prioriteit 2013-2014
Kleuter

Werken leerkrachten, kinderen en ouders mee om acties rond het thema 'FAIR' uit te werken?

Helemaal niet Eerder niet Eerder wel Absoluut Weet niet
prioriteit 2013-2014
prioriteit 2013-2014
Kleuter

Zijn er op de kleuterschool contacten met partners en hun aanbod die het thema 'FAIR' kunnen ondersteunen?

Helemaal niet Eerder niet Eerder wel Absoluut Weet niet
prioriteit 2013-2014
prioriteit 2013-2014

FUN FOR ALL

         
Kleuter

Benutten we op onze kleuterschool tijdens de bewegingsmomenten diversiteit als een kans om van elkaars verschillen te leren?

Helemaal niet Eerder niet Eerder wel Absoluut Weet niet
prioriteit 2013-2014
prioriteit 2013-2014
Kleuter

Zorgt de kleuterschool ervoor dat alle kinderen met plezier kunnen meedoen aan het bewegingsaanbod?

Helemaal niet Eerder niet Eerder wel Absoluut Weet niet
prioriteit 2013-2014
prioriteit 2013-2014
Kleuter

Zorgen we op de kleuterschool dat alle kinderen bij de spel - en bewegingsmomenten zich goed en veilig voelen?

Helemaal niet Eerder niet Eerder wel Absoluut Weet niet
prioriteit 2013-2014
prioriteit 2013-2014
Kleuter

Worden er op de kleuterschool specifieke materialen/acties/instrumenten aangeboden ter bevordering van de participatie van kansengroepen of kinderen met speciale of extra zorg?

Helemaal niet Eerder niet Eerder wel Absoluut Weet niet
prioriteit 2013-2014
prioriteit 2013-2014