Checklist

School naam

Adres
Postcode Gemeente

 

De voorbereiding en planning vangt aan met het in kaart brengen van de huidige situatie van de school. Hiervoor wordt een checklist aangereikt, aanvullend aan de instrumenten van de pedagogische begeleiding.
Deze checklist kan elke school digitaal invullen en bijhouden. Hiervoor heb je een login en paswoord nodig dat SVS je heeft toegekend. (Bel het SVS-secretariaat indien dit niet meer gekend is).

Lees meer...

Basisscholen krijgen de mogelijkheid om specifiek voor het kleuteronderwijs de beginsituatie in kaart te brengen en prioritaire werkpunten aan te duiden

Ga naar checklist kleuteronderwijs >>
 
  • Helemaal niet
  • Eerder niet
  • Eerder wel
  • Absoluut
  • Weet niet
Beginsituatie Onze prioriteiten

Beleid

         

Is er op school een (uitgeschreven) visie rond het bewegings- en sportbeleid?

Helemaal niet Eerder niet Eerder wel Absoluut Weet niet
prioriteit 2013-2014
prioriteit 2013-2014
prioriteit 2013-2014
prioriteit 2013-2014

Is op school het bewegings- en sportbeleid uitgewerkt en ingebed in het breder schoolwerkplan?

Helemaal niet Eerder niet Eerder wel Absoluut Weet niet
prioriteit 2013-2014
prioriteit 2013-2014
prioriteit 2013-2014
prioriteit 2013-2014

Is er op school een werkgroep beweging en sport waarvan o.m. de directie, leraars, leraar(-s) L.O.,... deel uit maken?

Helemaal niet Eerder niet Eerder wel Absoluut Weet niet
prioriteit 2013-2014
prioriteit 2013-2014
prioriteit 2013-2014
prioriteit 2013-2014

Zijn de afspraken en procedures met betrekking tot beweging en sport op school opgenomen in de leefregels?

Helemaal niet Eerder niet Eerder wel Absoluut Weet niet
prioriteit 2013-2014
prioriteit 2013-2014
prioriteit 2013-2014
prioriteit 2013-2014

Wordt er in de school duidelijk gecommuniceerd over de schoolsportwerking (o.a. over de activiteiten, regels en afspraken, gebruik van de infrastructuur,...) naar alle leerlingen, leerkrachten en ouders?

Helemaal niet Eerder niet Eerder wel Absoluut Weet niet
prioriteit 2013-2014
prioriteit 2013-2014
prioriteit 2013-2014
prioriteit 2013-2014

Hebben leerlingen en ouders op school inspraak via gepaste kanalen en tijdstippen in het bewegings- en sportbeleid?

Helemaal niet Eerder niet Eerder wel Absoluut Weet niet
prioriteit 2013-2014
prioriteit 2013-2014
prioriteit 2013-2014
prioriteit 2013-2014

Is er voldoende infrastructuur voor beweging- en sportactiviteiten (speelplaats, sportterreinen indoor en outdoor, fietsenstalling,...) op school aanwezig?

Helemaal niet Eerder niet Eerder wel Absoluut Weet niet
prioriteit 2013-2014
prioriteit 2013-2014
prioriteit 2013-2014
prioriteit 2013-2014

Wordt de aanwezige infrastructuur optimaal aangewend voor het creëren van een bewegings- en sportstimulerend schoolklimaat voor alle leerlingen (bv. aanbod voor, tijdens, tussen na de lessen,...)?

Helemaal niet Eerder niet Eerder wel Absoluut Weet niet
prioriteit 2013-2014
prioriteit 2013-2014
prioriteit 2013-2014
prioriteit 2013-2014

Heeft de school contacten met partners: pedagogische begeleidingsdienst, SVS, Bloso, de gemeentelijke sportdienst, sportfederaties, clubs,…  (en hun aanbod) die het  bewegings- en sportbeleid kunnen ondersteunen?

Helemaal niet Eerder niet Eerder wel Absoluut Weet niet
prioriteit 2013-2014
prioriteit 2013-2014
prioriteit 2013-2014
prioriteit 2013-2014

Wordt op school in het bewegings- en sportbeleid rekening gehouden met de aanwezigheid van kansengroepen en leerlingen met bijzondere behoeftes (bv. in de keuze van de activiteiten, de keuze van het spel- en sportmateriaal,...)?

Helemaal niet Eerder niet Eerder wel Absoluut Weet niet
prioriteit 2013-2014
prioriteit 2013-2014
prioriteit 2013-2014
prioriteit 2013-2014

Bevordert de school de deskundigheid van het schoolteam m.b.t. beweging en sport?

Helemaal niet Eerder niet Eerder wel Absoluut Weet niet
prioriteit 2013-2014
prioriteit 2013-2014
prioriteit 2013-2014
prioriteit 2013-2014

Aanbod

VOOR de lessen

         

Is er in het bewegings- en sportbeleid aandacht voor verkeer en mobiliteit om de actieve verplaatsing te bevorderen?

Helemaal niet Eerder niet Eerder wel Absoluut Weet niet
prioriteit 2013-2014
prioriteit 2013-2014
prioriteit 2013-2014
prioriteit 2013-2014

Organiseert de school praktische en ervaringsgerichte verkeers- en mobiliteitseducatie in functie van het bevorderen van de actieve verplaatsing?

Helemaal niet Eerder niet Eerder wel Absoluut Weet niet
prioriteit 2013-2014
prioriteit 2013-2014
prioriteit 2013-2014
prioriteit 2013-2014

Besteedt de school aandacht aan een verkeersveilige schoolomgeving en een veilige woon-schoolroute?

Helemaal niet Eerder niet Eerder wel Absoluut Weet niet
prioriteit 2013-2014
prioriteit 2013-2014
prioriteit 2013-2014
prioriteit 2013-2014

Communiceert de school via verschillende kanalen leerlingen en ouders over de mogelijkheden van de actieve verplaatsing?

Helemaal niet Eerder niet Eerder wel Absoluut Weet niet
prioriteit 2013-2014
prioriteit 2013-2014
prioriteit 2013-2014
prioriteit 2013-2014

TIJDENS de lessen

         

Komt beweging en sport als gezondheidsthema en/of als vorm van bewegend leren aan bod in de lessen (de les L.O. buiten beschouwing gelaten)?

Helemaal niet Eerder niet Eerder wel Absoluut Weet niet
prioriteit 2013-2014
prioriteit 2013-2014
prioriteit 2013-2014
prioriteit 2013-2014

Worden er VAKoverschrijdende activiteiten georganiseerd rond beweging en sport? Is er integratie van het thema beweging en sport in andere leergebieden/vakken?

Helemaal niet Eerder niet Eerder wel Absoluut Weet niet
prioriteit 2013-2014
prioriteit 2013-2014
prioriteit 2013-2014
prioriteit 2013-2014

Worden er KLASoverstijgende activiteiten rond beweging en sport georganiseerd, andere dan de jaarlijkse schoolsportdag?

Helemaal niet Eerder niet Eerder wel Absoluut Weet niet
prioriteit 2013-2014
prioriteit 2013-2014
prioriteit 2013-2014
prioriteit 2013-2014

Wordt er tijdens de lessen aandacht besteed aan het creëren van extra bewegings- en sportmomenten?

Helemaal niet Eerder niet Eerder wel Absoluut Weet niet
prioriteit 2013-2014
prioriteit 2013-2014
prioriteit 2013-2014
prioriteit 2013-2014

Neemt de school deel aan het aanbod van Stichting Vlaamse Schoolsport/Bloso tijdens de lessen?

Helemaal niet Eerder niet Eerder wel Absoluut Weet niet
prioriteit 2013-2014
prioriteit 2013-2014
prioriteit 2013-2014
prioriteit 2013-2014

TUSSEN de lessen

         

Bieden de speeltijden/pauzes voldoende tijd en ruimte om te bewegen en te sporten?

Helemaal niet Eerder niet Eerder wel Absoluut Weet niet
prioriteit 2013-2014
prioriteit 2013-2014
prioriteit 2013-2014
prioriteit 2013-2014

Daagt de inrichting van de speelplaats en de open ruimtes uit tot bewegen en sporten?

Helemaal niet Eerder niet Eerder wel Absoluut Weet niet
prioriteit 2013-2014
prioriteit 2013-2014
prioriteit 2013-2014
prioriteit 2013-2014

Zijn er op school initiatieven om beweging en sport tijdens de vrije momenten te stimuleren?

Helemaal niet Eerder niet Eerder wel Absoluut Weet niet
prioriteit 2013-2014
prioriteit 2013-2014
prioriteit 2013-2014
prioriteit 2013-2014

Is er tijdens de middagpauze een bewegings- of sportaanbod voor de leerlingen?

Helemaal niet Eerder niet Eerder wel Absoluut Weet niet
prioriteit 2013-2014
prioriteit 2013-2014
prioriteit 2013-2014
prioriteit 2013-2014

NA de lessen

         

Is er op school een aanbod van bewegings- en sportactiviteiten dat na de schooluren georganiseerd wordt?

Helemaal niet Eerder niet Eerder wel Absoluut Weet niet
prioriteit 2013-2014
prioriteit 2013-2014
prioriteit 2013-2014
prioriteit 2013-2014

Is het naschools bewegings- en sportaanbod gericht op de behoeften van de verschillende doelgroepen?

Helemaal niet Eerder niet Eerder wel Absoluut Weet niet
prioriteit 2013-2014
prioriteit 2013-2014
prioriteit 2013-2014
prioriteit 2013-2014

Werkt de school met verschillende partners /diensten samen om het naschoolse bewegings- en sportaanbod vorm te geven?

Helemaal niet Eerder niet Eerder wel Absoluut Weet niet
prioriteit 2013-2014
prioriteit 2013-2014
prioriteit 2013-2014
prioriteit 2013-2014

Neemt de school deel aan het naschools aanbod van de Stichting Vlaamse Schoolsport/Bloso?

Helemaal niet Eerder niet Eerder wel Absoluut Weet niet
prioriteit 2013-2014
prioriteit 2013-2014
prioriteit 2013-2014
prioriteit 2013-2014

Focus

FIT

         

Heeft de school een bewegingsstimulerend aanbod zodat alle leerlingen de gezondheids- en fitheidsnorm voor dagelijkse lichaamsbeweging (60 min. bewegen per dag) zo maximaal mogelijk kunnen behalen tijdens de schooldag ?

Helemaal niet Eerder niet Eerder wel Absoluut Weet niet
prioriteit 2013-2014
prioriteit 2013-2014
prioriteit 2013-2014
prioriteit 2013-2014

Heeft de school aandacht voor een geïntegreerde aanpak van beweging/sport gekoppeld aan gezonde voeding (gezonde dranken en tussendoortjes, wateraanbod, ...) om kinderen gezonde gewoonten aan te leren en jongeren hun keuzebewustzijn voor een actieve/sportieve levensstijl te stimuleren?

Helemaal niet Eerder niet Eerder wel Absoluut Weet niet
prioriteit 2013-2014
prioriteit 2013-2014
prioriteit 2013-2014
prioriteit 2013-2014

Neemt de school initiatieven om fysiek zwakkere leerlingen te begeleiden naar een fitte en actieve levensstijl (meer bewegen, gezonder eten,..) ?

Helemaal niet Eerder niet Eerder wel Absoluut Weet niet
prioriteit 2013-2014
prioriteit 2013-2014
prioriteit 2013-2014
prioriteit 2013-2014

FAIR

         

Zijn er op school in het bewegings- en sportbeleid doelstellingen geformuleerd rond de focus 'FAIR'?

Helemaal niet Eerder niet Eerder wel Absoluut Weet niet
prioriteit 2013-2014
prioriteit 2013-2014
prioriteit 2013-2014
prioriteit 2013-2014

Worden er op school acties uitgewerkt om aspecten van het thema FAIR: zoals respect, fairplay,... te integreren in het bewegings- en sportaanbod?

Helemaal niet Eerder niet Eerder wel Absoluut Weet niet
prioriteit 2013-2014
prioriteit 2013-2014
prioriteit 2013-2014
prioriteit 2013-2014

Zijn er op school geschikte educatieve materialen om het thema 'FAIR' te ondersteunen?

Helemaal niet Eerder niet Eerder wel Absoluut Weet niet
prioriteit 2013-2014
prioriteit 2013-2014
prioriteit 2013-2014
prioriteit 2013-2014

Werken leerkrachten, leerlingen en ouders mee om acties rond het thema 'FAIR' uit te werken?

Helemaal niet Eerder niet Eerder wel Absoluut Weet niet
prioriteit 2013-2014
prioriteit 2013-2014
prioriteit 2013-2014
prioriteit 2013-2014

Zijn er op school contacten met partners en hun aanbod die het thema 'FAIR' kunnen ondersteunen?

Helemaal niet Eerder niet Eerder wel Absoluut Weet niet
prioriteit 2013-2014
prioriteit 2013-2014
prioriteit 2013-2014
prioriteit 2013-2014

FUN FOR ALL

         

Benutten we op onze school tijdens de bewegings- en sportmomenten diversiteit als een kans om van elkaars verschillen te leren?

Helemaal niet Eerder niet Eerder wel Absoluut Weet niet
prioriteit 2013-2014
prioriteit 2013-2014
prioriteit 2013-2014
prioriteit 2013-2014

Zorgt de school ervoor dat alle leerlingen met plezier kunnen meedoen aan het bewegings- en sportaanbod?

Helemaal niet Eerder niet Eerder wel Absoluut Weet niet
prioriteit 2013-2014
prioriteit 2013-2014
prioriteit 2013-2014
prioriteit 2013-2014

Zorgen we op school dat alle leerlingen bij de bewegings- en sportmomenten zich goed en veilig voelen (met o.a. maatregelen tegen pestgedrag)?

Helemaal niet Eerder niet Eerder wel Absoluut Weet niet
prioriteit 2013-2014
prioriteit 2013-2014
prioriteit 2013-2014
prioriteit 2013-2014

Worden er op school specifieke acties/instrumenten aangeboden ter bevordering van de participatie van kansengroepen of leerlingen met specifieke behoeften?

Helemaal niet Eerder niet Eerder wel Absoluut Weet niet
prioriteit 2013-2014
prioriteit 2013-2014
prioriteit 2013-2014
prioriteit 2013-2014